BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024

30/01/2024 03:48 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-BHXH ngày 26/01/2024 về hoạt động đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam năm 2024

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở thống nhất, phát huy sức mạnh trong toàn Ngành

Nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại

Kế hoạch nêu rõ công tác đối ngoại năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quản lý tập trung của BHXH Việt Nam đối với các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của Ngành nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành trong các hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của Ngành và đất nước.

Triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hiệu quả Hiệp định 2 giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH, Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định và các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg.

Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao có liên quan đến hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường gắn kết chặt chẽ quan hệ công tác đối ngoại giữa Trung ương và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

BHXH Việt Nam yêu cầu các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại phải có nội dung cụ thể và xác định rõ kết quả dự kiến, thời hạn hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; bố trí đủ nguồn lực và tổ chức thực hiện cụ thể bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của địa phương, đơn vị.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại

Mục tiêu chung là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025 của Ngành; đổi mới, sáng tạo và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội và điều kiện thuận lợi của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế để phát triển Ngành; tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và quốc tế; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

Mục tiêu cụ thể tiếp tục quán triệt trong toàn Ngành việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành. Thực hiện các nhiệm vụ công tác đối ngoại phục vụ chương trình công tác trọng tâm của Ngành năm 2024.

Đẩy mạnh truyền thông đối ngoại hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành thông qua các đoàn BHXH Việt Nam đi công tác nước ngoài, nhân dịp các đối tác quốc tế đến làm việc với BHXH Việt Nam; thông qua các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ngành.

Tham gia tích cực triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH. Ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đối tác quốc tế hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

Đồng thời tích cực triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, chủ động, tích cực đóng góp và phát huy vai trò dẫn dắt trong các diễn đàn an sinh xã hội khu vực, thế giới. Chú trọng thu hút, vận động kịp thời, quản lý hiệu quả các nguồn lực quốc tế, cả về tài chính và kỹ thuật, tận dụng tốt các cơ hội từ các xu thế mới mang lại để xây dựng Ngành hiện đại, phát triển.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối đối ngoại của Ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở thống nhất, phát huy sức mạnh trong toàn Ngành, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả nhằm nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Ngành.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại theo nhiệm vụ được phân công; khuyến khích các sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ thường xuyên và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của Ngành./.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Hình ảnh hoạt động