Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản hợp nhất (1)
Trích yếu: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 hợp nhất Luật phòng chống ma túy
Ngày ban hành:
03/04/2017
Ngày có hiệu lực:
03/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực