Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu Thực hiện chính sách BHXH (16)
Trích yếu: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG 02-cbh
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập Mẫu số 14-HSB
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập Mẫu số 13-HSB
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BIÊN BẢN HỌP CỦA CÁC THÂN NHÂN
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực