Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

25/07/2021 08:00 AM


Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3096/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó có 03 thủ tục hành chính có liên quan đến cơ quan BHXH gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động