Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu Thu (12)
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày có hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê thông tin (D01-TS)
Ngày ban hành:
01/08/2018
Ngày có hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê hồ sơ
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực