Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu Thực hiện chính sách BHYT (6)
Trích yếu: THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT Đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thồng kê thuốc thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THỐNG KÊ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
12/03/2016
Ngày có hiệu lực:
12/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực