Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (3)
Trích yếu: Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành:
23/02/2023
Ngày có hiệu lực:
23/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày có hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực