Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thanh toán trực tiếp Chi phí KCB BHYT (1)
Trích yếu: Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
07/05/2012
Ngày có hiệu lực:
07/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực