Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tướng Chính phủ (18)
Trích yếu: Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triền Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030
Ngày ban hành:
11/01/2024
Ngày có hiệu lực:
11/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
23/11/2023
Ngày có hiệu lực:
23/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày ban hành:
27/10/2023
Ngày có hiệu lực:
27/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/09/2023 của Thủ tưởng Chính phủ Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Ngày ban hành:
22/09/2023
Ngày có hiệu lực:
22/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Ngày ban hành:
24/06/2022
Ngày có hiệu lực:
24/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
12/06/2022
Ngày có hiệu lực:
12/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành:
29/04/2022
Ngày có hiệu lực:
29/04/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/05/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày có hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực