Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tướng Chính phủ (3)
Trích yếu: Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày có hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày có hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày có hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực