Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (181)
Trích yếu: Điểm tin An Sinh Xã Hội Thế Giới số tháng 4/2024
Ngày ban hành:
09/04/2024
Ngày có hiệu lực:
09/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số tháng 03 năm 2024
Ngày ban hành:
13/03/2024
Ngày có hiệu lực:
13/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 483/BHXH-TCCB ngày 28/02/2024 v/v thông tin việc tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị kiến thức kỳ tuyển dụng viên chức không đúng quy định của Ngành
Ngày ban hành:
28/02/2024
Ngày có hiệu lực:
28/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số tháng 02 năm 2024
Ngày ban hành:
06/02/2024
Ngày có hiệu lực:
06/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 24/QĐ-BHXH ngày 19/01/2024 của BHXH Việt Nam Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
19/01/2024
Ngày có hiệu lực:
19/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 1 của Quyết định số 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015
Ngày ban hành:
24/01/2024
Ngày có hiệu lực:
24/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số tháng 01 năm 2024
Ngày ban hành:
24/01/2024
Ngày có hiệu lực:
24/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số tháng 12 năm 2023
Ngày ban hành:
19/12/2023
Ngày có hiệu lực:
19/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực