Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (106)
Trích yếu: Công văn số 911/BHXH-VP ngày 31/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 894/TB-BHXH ngày 29/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày có hiệu lực:
29/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 888/BHXH-VP ngày 28/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
28/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 786/TB-BHXH ngày 07/7/2020 của BHXH tỉnh về địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày có hiệu lực:
07/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 663/BHXH-VP ngày 11/6/2020 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
11/06/2020
Ngày có hiệu lực:
11/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 475/BHXH-VP ngày 27/4/2020 của BHXH tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 468/BHXH-QLT ngày 24/04/2020 của BHXH tỉnh về việc giao dịch hồ sơ điện tử
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 436/BHXH-VP ngày 10/4/2020 của BHXH tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực