Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hiến Pháp (1)
Trích yếu: Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành:
01/04/2014
Ngày có hiệu lực:
01/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực