Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (41)
Trích yếu: Mẫu số 04 kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG 02-cbh
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (Quyết định số 166/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày có hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê thông tin (D01-TS)
Ngày ban hành:
01/08/2018
Ngày có hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê hồ sơ
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG
Ngày ban hành:
07/03/2016
Ngày có hiệu lực:
07/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực