Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

23/03/2024 09:54 AM


Ngày 15/3/2024, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam ban hành Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam, trong đó xác định thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

An toàn thông tin mạng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngành BHXH Việt Nam

Một là, công tác đào tạo, tập huấn

Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ về an toàn thông tin mạng cho CCVC quản lý, kỹ thuật.

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin mạng cho CCVC trong toàn Ngành. Các khóa tập huấn có sự tham gia trình bày của các chuyên gia, báo cáo viên của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin số trước tình hình an toàn, an ninh mạng có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay để đảng viên, CCVC tích cực tham gia, hưởng ứng học tập.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng đa dạng dưới nhiều hình thức như hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị diễn tập…

Hai là, quán triệt bằng quy trình, quy chế, khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh. Tổ chức xây dựng, bổ sung vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của đơn vị. Người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm chính khi có sự cố gây mất an toàn thông tin trong đơn vị của mình quản lý.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những tổ chức đảng, đảng viên, CCVC có hành vi vi phạm quy chế, quy định của Ngành về an toàn thông tin mạng, làm lộ lọt, mất tài khoản, dữ liệu…; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tăng cường công tác quán triệt kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, CCVC để nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặc biệt là ý thức trách nhiệm bảo vệ tài khoản nghiệp vụ của CCVC trong toàn Ngành.

Ba là, quy hoạch, xây dựng các “hàng rào kỹ thuật” theo lộ trình phù hợp, song song với việc hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam; các quy trình nghiệp vụ gắn với việc phân cấp, phân quyền trên phần mềm nghiệp vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch chính sách an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình an toàn thông tin mạng trong từng giai đoạn.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong công tác triển khai các giải pháp kỹ thuật an toàn thông tin mạng bảo đảm hạn chế tối đa các hành vi vi phạm; giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chính sách an toàn thông tin mạng; khoanh vùng, cô lập, khống chế các vi phạm an toàn thông tin mạng trong phạm vi hẹp để giảm thiểu thiệt hại về tài sản thông tin, dữ liệu; đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tiếp tục rà soát, đánh giá và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam.

Bốn là, xây dựng nguồn nhân lực

Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành BHXH Việt Nam nói riêng. Rà soát việc thực hiện cơ cấu lại Phòng CNTT về Văn phòng BHXH cấp tỉnh của 56 đơn vị BHXH cấp tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực làm CNTT, an toàn thông tin mạng theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về bàn giao nhiệm vụ của Phòng CNTT và Văn phòng BHXH cấp tỉnh.

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố, CCVC chuyên trách an toàn thông tin mạng của BHXH các tỉnh là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các đơn vị.

Năm là, trang bị hạ tầng kỹ thuật

Trang bị hạ tầng kỹ thuật mới, hiện đại, có khả năng ngăn chặn tấn công bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn thông tin mạng.

Duy trì chế độ bảo hành cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin mạng bảo đảm luôn hoạt động ổn định và có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đơn vị cung cấp sản phẩm nhằm tối ưu hóa các tính năng của thiết bị. Đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ/dự án đã được xây dựng.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan liên quan

BHXH Việt Nam tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng về an ninh mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm thực hiện giám sát các hệ thống thông tin của Ngành; kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng; áp dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ về an toàn thông tin mạng./.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Hình ảnh hoạt động