Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (407)
Trích yếu: Công văn số 1094/BHXH-QLT ngày 18/9/2020 v/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1005/BHXH-VP ngày 27/8/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày có hiệu lực:
27/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 996/BHXH-CNTT ngày 25/8/2020 của BHXH tỉnh về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân
Ngày ban hành:
25/08/2020
Ngày có hiệu lực:
25/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 986/TB-BHXH ngày 24/8/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về lịch tiếp công dân của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày có hiệu lực:
24/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 977/HD-BHXH-SGDĐT ngày 20/08/2020 của BHXH tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
20/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 980/BHXH-QLT ngày 20/8/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc thay đổi mẫu biểu D02-TS
Ngày ban hành:
20/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 14/8/2020 của BHXH tỉnh Bình ĐỊnh về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
14/08/2020
Ngày có hiệu lực:
14/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực