Phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2020 - 2021

18/08/2020 08:00 AM


Đây là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 5482/UBND-VX ngày 14/8/2020 về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.

Các em học sinh Phù Cát với tấm thẻ BHYT được Chi đoàn BHXH tỉnh tặng

Trong những năm qua, công tác tổ chức thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được kết quả tích cực; đó là: Số lượng HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT tăng lên đáng kể từ 93% năm học 2014 - 2015 lên 97,8% năm học 2019 - 2020; mạng lưới y tế trường học từng bước được duy trì, củng cố, phát triển do được sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu từ quỹ khám chữa bệnh BHYT HSSV. Tuy nhiên, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 86,3%. Vì vậy, nhiều HSSV bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn… khi vào bệnh viện điều trị, sử dụng dịch vụ y tế có chi phí cao đã gặp khó khăn về tài chính. Tính đến 30/6/2020, toàn tỉnh có khoảng 13.300 HSSV chưa tham gia BHYT, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT mà Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao cho tỉnh và lộ trình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2020 có 100% đối tượng là HSSV tham gia BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH tỉnh), Tỉnh Đoàn và các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV; phổ biến chính sách BHYT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và HSSV; tổ chức tuyên truyền, vận động để đạt cho được chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy 2 nghề (bao gồm các trường thuộc quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo và các trường thuộc quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội); phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề thuộc quyền quản lý kịp thời thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT của học sinh tại địa bàn. Đối với các địa phương, trường học chưa đạt tỷ lệ 100%, cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp có giải pháp tuyên truyền, vận động để đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn hệ thống y tế học đường; triển khai thực hiện công tác y tế trong các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề thuộc quyền quản lý.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT cho HSSV theo quy định hiện hành; phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, trong đó có mục tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT kịp thời cho đối tượng tham gia là HSSV theo quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định: Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó có chỉ tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2020 - 2021.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng, cả năm, đánh giá tình hình thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan về tình hình tham gia BHYT của HSSV nói riêng và các đối tượng khác nói chung theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chế độ, chính sách theo quy định của Luật BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các đối 3 tượng là phụ huynh, HSSV, đoàn viên, thanh niên để thực hiện thành công mục tiêu: “Năm học 2020-2021, 100% HSSV tham gia BHYT”; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp, các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện tốt mục tiêu trên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT, nhất là đối tượng HSSV; quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT. Xác định việc thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò và trách nhiệm tham gia BHYT, coi đây là việc chấp hành chính sách pháp luật của HSSV; đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp để thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV của nhà trường tham gia BHYT; xác định việc thực hiện thành công mục tiêu "100% HSSV tham gia BHYT năm học 2020 - 2021" là nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường và là một trong các chỉ tiêu thi đua của nhà trường. Hàng quý, giao BHXH tỉnh đánh giá tình hình thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu "100% HSSV tham gia BHYT năm học 2020 - 2021"./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động