[Infographic] An toàn thông tin mạng: Nhiệm vụ quan trọng và đột phá của ngành BHXH Việt Nam

25/03/2024 04:30 PM


An toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Hình ảnh hoạt động